حریم خصوصی و خط مشی کوکی

لطفاً این متن را با خط مشی رازداری جایگزین کنید. لطفاً کوکی های دیگری را که وب سایت شما از آنها استفاده می کند در زیر اضافه کنید (به عنوان مثال Google Analytics).

این سیاست حفظ حریم خصوصی نحوه استفاده و محافظت از این وب سایت (از این پس "فروشگاه") را بیان می کند و از هرگونه اطلاعاتی که هنگام استفاده از این وب سایت به فروشگاه می دهید ، به آن محافظت می کند. فروشگاه متعهد است اطمینان حاصل کند که از حریم خصوصی شما محافظت می شود. اگر از شما بخواهیم هنگام استفاده از این وب سایت اطلاعات مشخصی را شناسایی کنید که بتوانید توسط آن شناسایی شوید ، مطمئن باشید که فقط مطابق با این بیانیه حریم خصوصی استفاده خواهد شد. فروشگاه ممکن است با به روزرسانی این صفحه گاه گاهی این سیاست را تغییر دهد. شما باید هر از چندگاهی این صفحه را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که از هرگونه تغییر خوشحال هستید.